• پيشگيري از آسيب

  پيشگيري از آسيب


 • تمرکز اصلی سیستم­های تروما در آینده پیشگیری از آسیب­ خواهد بود زیرا که بیشترین پتانسیل برای کاهش بار مالی مراقبت تروما، و همچنین مرگ و میر و شیوع معلولیت ها را خواهد داشت.

  تلاشهای پیشگیری از آسیب شامل سه مرحله اولیه، ثانویه و ثالثیه می باشند: این مراحل بر پیشگیری، نزول و یا کاهش چشمگیر تاثیر آسیب پیش از وقوع، در حین وقوع و پس از وقوع آسیب متمرکزند.

    پیشگیری اولیه-پیش از وقوع آسیب
  پیشگیری اولیه شامل فعالیت هایی بمنظور پیشگیری کامل از وقوع آسیب و یا حادثه منجر به آسیب می باشد. این فعالیت ها، اقداماتی است که درپیش بینی بروز صدمات بالقوه اعمال می شود که نتیجه آن حذف یا کاهش خطر آسیب خواهد بود. نمونه هایی از فعالیت های پیشگیری اولیه درسیستم های تروما عبارتند از:

  - صدور مجوز رانندگی پس از گذراندن دوره های خاص

  - اطلاع رسانی به جامعه درمورد پیامدهای مصرف مشروبات الکلی پیش و یا در حین رانندگی

  - اطلاع رسانی به جامعه در مورد مصرف مواد روان گردان و محرک (متامفتامین و ...)

  - آموزش عابران پیاده و مشخص کردن نواحی خطر جهت عبور از عرض خیابان

  - همکاری با ارگان های جامعهبا هدفارائهفعالیت های اجتماعیبرایجوانان

  - پیاده سازی برنامه هایجلوگیری ازخشونت در جوانان

  - تنظیم برنامه های پیشگیریازخودکشی در جوانان

  - آموزش عموم مردم به برقراری تماس به هنگام و اطلاع از وقوع حوادثی همچونرانندگیپرخطر

  - حمایتازدوچرخه سواران حرفه ای برای آموزش صحیح دوچرخه سواری به کودکان

   

      پیشگیری ثانویه-حین وقوع آسیب

  هدف از پیشگیری ثانویه، استفاده از ابزارهای ایمنی کاهش شدت حوادث منجر به آسیب به هنگام وقوع آن می باشد. نمونه های فعالیتهای پیشگیری از این نوع آسیبها در سیستم تروما شامل موارد زیر است:

  -  استقرار ایستگاه های ویژه و پروتکل های مراکز مراقبت اورژانس

  - حمایت از قوانین ویژه همچون بستن کمربند ایمنی بمنظور افزایش تعداد رعایت کنندگان این قوانین

  -ترویج نصب و استفاده ی صحیح از صندلی ایمنی کودک

  - حمایت از توزیع گسترده کلاه ایمنی در موتورسیکلت سواران و برنامه های ویژه افزایش استفاده از آن

  -  پیاده سازی برنامه های مقابله با آتش سوزی (که به شرکت کنندگان چگونگی ایستادن، افتادن و غلت زدن بر روی زمین را می آموزد)

  - حمایت از تصویب قوانین استفاده از کلاه ایمنی در موتورسیکلت سواران و دوچرخه سواران

  - حمایت از تلاش ها در راستای ایجاد مکان هایی برای نگهداری از قربانیان خشونت های خانگی

   

     پیشگیری ثالثیه-پس از وقوع آسیب

  هدف از پیشگیری ثالثیه، کاهش تاثیر آسیب از طریق فعالیت هایی در جهت کاهش شدت آن و بهبود بخشیدن پیامدهای آتی در بیمار می باشد. نمونه هایی از فعالیت های پیشگیری از این نوع آسیبها در سیستم تروما شامل موارد زیر است:

  - کسب اطمینان از اعزام بموقع به محل حادثه و واکنش سریع برای دسترسی سیستم تروما

  - کسب اطمینان از مراقبت مناسب از بیماران توسط پرسنل درمانی اورژانس که دستورالعمل های تریاژ و حمل و نقل را که شامل نیازهای جمعیت های خاص، پروتکل های درمان و رویه ی درمان است دنبال کنند

  -  انتقال مجروحان حادثه به یک مرکز درمانی ترومای مجهز به امکانات مناسب بمنظور برطرف کردن نیازهای بیمار به بهترین وجه ممکن

  - ارائه خدمات اورژانس و مراقبت های بیمارستانی و اقدامات جراحی برای بیماران

  - ارائه گزینه های سلامت توانبخشی، روحی و رفتاری و خدمات حمایتی بیمار و خانواده حین برنامه ریزی های معطوف به پیوند خانه و اجتماع